[Wersja do druku]  [Zamknij okno]

ochrona danych

Google Analytics:

1. DEFINICJE

"Konto" oznacza konto rozliczeniowe dla potrzeb Usługi. Przed ustaleniem wysokości opłaty za Usługę dla danej Witryny sumowane będą wszystkie Odsłony w Profilach powiązanych z tą Witryną.

"Dane Klientów" oznaczają dane dotyczące charakterystyki i działań osób odwiedzających stronę Użytkownika, gromadzone przy pomocy kodu GATC, a następnie przesyłane do Serwerów i analizowane przez Oprogramowanie Przetwarzające.

"Dokumentacja" oznacza towarzyszącą dokumentację zastrzeżoną, udostępnioną Użytkownikowi przez Google do używania wraz z Oprogramowaniem Przetwarzającym, włącznie z dokumentacją dostępną w trybie online lub w inny sposób.

"Odsłona" oznacza jednostkę miary dla celów korzystania z Usługi. Odsłona jest wykorzystywana w momencie, gdy kod GATC jest wykonywany na odwiedzanej stronie internetowej i przetwarzana w ramach Profilu. Odsłona jest liczona od każdego przypadku wystąpienia kodu GATC na stronie internetowej i dla każdego Profilu otrzymującego informacje z kodu GATC dla takiej strony internetowej.

"Oprogramowanie Przetwarzające" oznacza zastrzeżone oprogramowanie Google Analytics i wszystkie jego rozszerzenia, służące do analizy Danych Klientów i generowania Raportów.

"Profil" oznacza zbiór ustawień, które wspólnie określają, jakie informacje mają być zawarte w danym Raporcie lub z niego wyłączone. Na przykład można utworzyć Profil w celu zbadania małego fragmentu witryny internetowej w ramach jednego Raportu. W ramach jednej Witryny można utworzyć wiele Profili.

"Raport" oznacza wynik w postaci analizy udostępnianej pod adresem www.google.com/intl/pl/analytics (lub pod innym adresem URL podanym przez Google) dla danego Profilu. Liczba diagramów, wykresów i statystyk zawartych w Raporcie zmienia się w zależności od edycji Usługi.

"GATC" oznacza zastrzeżony kod śledzenia Google Analytics, instalowany w celu zbierania Danych Klientów, wraz ze wszelkimi udostępnianymi użytkownikowi poprawkami, aktualizacjami i rozszerzeniami (łącznie "GATC").

"Serwery" oznaczają serwery kontrolowane przez spółkę Google (lub jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego), na których przechowywane jest Oprogramowanie Przetwarzające i Dane Klientów.

"Witryna" oznacza grupę stron internetowych połączonych z Kontem i korzystających z tego samego kodu GATC. Każda Witryna składa się z domyślnego Profilu, który mierzy wszystkie strony w ramach danej Witryny. W ramach Witryny można utworzyć dodatkowe Profile w celu dokładniejszej oceny działów Witryny.

"Oprogramowanie" oznacza kod GATC i Oprogramowanie Przetwarzające.

2. OPŁATY I USŁUGI. Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 15 poniżej Usługa oferowana jest bez opłat dla Użytkownika przy liczbie odsłon nieprzekraczającej 10 milionów miesięcznie na danym koncie.

Google może zmieniać opłaty i zasady dotyczące płatności za Usługę, w tym między innymi dodać koszty za dane geograficzne, import danych dotyczących kosztów z wyszukiwarek lub inne opłaty pobierane od Google lub jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego, przez sprzedawców zewnętrznych z tytułu włączenia danych do Raportów z Usługi. Spółka Google będzie zawiadamiała Użytkownika o zmianach stawek opłat lub zasad dotyczących płatności na stronie znajdującej się pod adresem www.google.com/intl/pl/analytics (lub pod innym adresem URL wskazanym w tym celu przez Google). O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie opłaty podawane są w dolarach USA. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny wszelkie niespłacone należności stają się natychmiastowo należne i wymagalne, a wszelkie wydatki związane z windykacją (włącznie z honorariami prawników) poniesione przez Google zostaną doliczone do kwoty należności i mogą zostać pobrane z karty kredytowej lub przy pomocy innego sposobu płatności związanego z kontem AdWords Użytkownika.

3. KONTO CZŁONKOWSKIE, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO. Aby dokonać rejestracji dla celów Usługi Użytkownik powinien przeprowadzić pełny proces rejestracji przekazując Google aktualne, pełne i dokładne informacje wskazane na formularzu rejestracyjnym, włącznie z adresem e-mail (nazwą użytkownika) i hasłem. Użytkownik powinien chronić poufność haseł oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za używanie własnego hasła i korzystanie z własnego Konta przez siebie i osoby trzecie. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania mające miejsce przy wykorzystaniu Konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać Google niezwłocznie po powzięciu wiadomości o nieupoważnionym korzystaniu z jego Konta lub o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa. Pracownicy serwisu technicznego spółki Google (lub jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) mogą logować się do Usługi używając hasła Użytkownika w celu konserwacji lub ulepszania Usługi, w tym w celu udzielenia Użytkownikowi pomocy w sprawach technicznych lub rozliczeniowych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na tego rodzaju dostęp.

4. NIEWYŁĄCZNA LICENCJA. Google niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej i pozbawionej prawa udzielania dalszych sublicencji, licencji na instalację, kopiowanie i korzystanie z kodu GATC wyłącznie w zakresie koniecznym w celu korzystania z Usługi dla jednej lub większej liczby stron internetowych stanowiących własność Użytkownika i przez niego zarządzanych (zwanych łącznie "Witryną Internetową"). Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Użytkownik ma prawo do zdalnego dostępu do Raportów Użytkownika znajdujących się pod adresem www.google.com/intl/pl/analytics (lub innym adresem URL wskazanym w tym celu przez Google), oglądania ich i pobierania. Posiadanie przez Użytkownika licencji obejmującej dostęp i korzystanie z Oprogramowania i Usługi (co obejmuje między innymi Oprogramowanie, Dokumentację oraz Raporty) jest uwarunkowane przestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy, uwzględniając co następuje:

Użytkownik nie będzie (i) kopiował, modyfikował, dostosowywał, tłumaczył Oprogramowania lub Dokumentacji ani w inny sposób tworzył na ich podstawie dzieł zależnych; (ii) odtwarzał za pomocą inżynierii wstecznej, dekompilował, dezasemblował ani w żaden inny sposób próbował wyprowadzać kodu źródłowego z Oprogramowania, chyba, że zezwalają na to właściwe przepisy prawa obowiązujące w okręgu jurysdykcyjnym właściwym dla Użytkownika; (iii) wynajmował, dzierżawił, sprzedawał, dokonywał cesji lub w inny sposób zbywał praw do kodu GATC, Oprogramowania Przetwarzającego, Dokumentacji lub Usługi; (iv) usuwał informacji lub oznaczeń dotyczących praw własności umieszczonych na Oprogramowaniu lub uwidacznianych w inny sposób w ramach Usługi; ani (v) używał, zamieszczał, przekazywał lub wprowadzał urządzeń, oprogramowania lub programów zakłócających lub mogących zakłócić funkcjonowanie Usługi lub Oprogramowania - jak również nie zezwoli na powyższe osobom trzecim. Użytkownik będzie korzystał z Oprogramowania, Usługi i Raportów wyłącznie dla własnych celów wewnętrznych i nie będzie udostępniał Oprogramowania lub Usługi na zasadach timesharing, wynajmu programów komputerowych przez internet (application service provider) lub biur obsługi (service bureau). Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich właściwych przepisów prawa dotyczących korzystania z Dokumentacji, Oprogramowania, Usługi i Raportów oraz dostępu do nich.

W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy licencja przyznana powyżej zostanie natychmiastowo anulowana. Po takim anulowaniu, Użytkownik zobowiązuje się zniszczyć wszystkie oryginały i kopie kodu GATC będące w jego posiadaniu oraz poświadczyć to Google na piśmie w przeciągu trzech (3) dni roboczych od anulowania, oraz zaprzestać dalszego korzystania z Usług bez wyraźnej zgody Google na piśmie.

5. POUFNOŚĆ. "Informacje Poufne" obejmują wszelkie dane zastrzeżone oraz inne informacje ujawnione przez jedną ze Stron drugiej Stronie na piśmie oraz oznaczonych jako "poufne", lub ujawnionych ustnie oraz, w przeciągu pięciu dni roboczych, sporządzonych na piśmie i oznaczonych jako "poufne". Niezależnie od powyższego, Informacje Poufne nie obejmują informacji, które są lub staną się powszechnie dostępne, które były w posiadaniu Strony otrzymującej przed ich ujawnieniem przez jedną ze Stron, bądź które zostały opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą bez wykorzystania Informacji Poufnych. Żadna ze Stron nie będzie korzystać z Informacji Poufnych drugiej Strony ani ich ujawniać bez jej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że takie korzystanie lub ujawnienie będzie miało miejsce w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub, jeżeli będzie wymagane na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub zarządzenia sądu. Strona zmuszona w ten sposób do ujawnienia Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem zawiadomi o tym drugą Stronę z maksymalnie dużym wyprzedzeniem. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Strony niezwłocznie zwrócą lub zniszczą wszystkie Informacje Poufne i na żądanie przedstawią odpowiednie pisemne zaświadczenie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ochronę poufności swojego hasła (haseł) oraz nazw(y) użytkownika wydanych Użytkownikowi przez Google, jak również za wszelkie wykorzystanie lub niewłaściwe korzystanie z konta Użytkownika przez jakąkolwiek osobę trzecią wykorzystującą hasło lub nazwę użytkownika wydaną Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać Google niezwłocznie po powzięciu wiadomości o nieupoważnionym korzystaniu z jego Konta lub o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa.

6. PRAWO DO INFORMACJI I JAWNOŚĆ. Spółka Google i jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, mogą zatrzymywać i wykorzystywać, zgodnie z postanowieniami jej Zasad Ochrony Prywatności (które znajdują się pod adresem http://www.google.com/intl/pl/privacy.html, lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google w tym celu) zebrane informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usługi. Spółka Google nie będzie dzieliła się informacjami o Użytkowniku lub jego Witrynie z żadnymi osobami trzecimi, chyba że Google (i) uzyska na to zgodę Użytkownika; (ii) stwierdzi, że jest to wymagane na podstawie przepisów prawa lub w dobrej wierze uważa, że taki dostęp, ochrona lub ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Google, jej użytkowników lub społeczeństwa; lub (iii) przekaże takie informacje w pewnych określonych okolicznościach osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zadań w imieniu Google (np. fakturowania lub przechowywania danych) przy zastosowaniu ścisłych ograniczeń zapobiegających wykorzystaniu lub ujawnianiu danych w sposób inny niż określony przez Google. W takich przypadkach, ma to miejsce na podstawie umów zobowiązujących te osoby do przetwarzania informacji wyłącznie zgodnie z poleceniami Google oraz zgodnie z niniejszą Umową i przy zastosowaniu odpowiednich środków zapewniających zachowanie poufności i bezpieczeństwo.

7. POUFNOŚĆ. Użytkownik nie będzie wykorzystywał (i nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na wykorzystywanie) Usług do monitorowania lub zbierania informacji umożliwiających identyfikację użytkowników Internetowych, ani nie będzie (ani nie zezwoli na to jakiejkolwiek osobie trzeciej) łączył danych zebranych z witryn(y) Użytkownika (lub witryn(y) osób trzecich) z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację danej osoby z jakiegokolwiek źródła w ramach korzystania z Usługi przez Użytkownika (lub przez taką osobę trzecią). Użytkownik będzie posiadał i przestrzegał właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności oraz związanych ze zbieraniem informacji od odwiedzających jego witryny internetowe. Na Witrynie Internetowej Użytkownika zostaną umieszczone zasady ochrony prywatności, które zawierać będą informacje o plikach "cookies", zbierających anonimowe dane o ruchu.

8. POKRYCIE SZKÓD. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć i chronić spółkę Google oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, na własny koszt, przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, działaniami, postępowaniami oraz powództwem wniesionymi przeciwko Google lub jej członkom zarządu, członkom władz spółki, pracownikom, pośrednikom lub podmiotom stowarzyszonym oraz z tytułu powiązanych zobowiązań, odszkodowań, ugód, kar, grzywien, kosztów lub wydatków (łącznie z, między innymi, uzasadnionymi honorariami prawników i pozostałymi wydatkami postępowania) poniesionymi przez Google lub któregokolwiek z jego członków zarządu, członków władz spółki, pracowników, pośredników lub podmiotów stowarzyszonych, wynikających z lub związanych z (i) naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy, (ii) korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, (iii) naruszeniem przez Użytkownika właściwych przepisów prawa, zasad lub regulaminów w związku z Usługą, lub (iv) Cechami Marki Użytkownika. W takim przypadku, Google powiadomi Użytkownika na piśmie o takim roszczeniu, powództwie lub postępowaniu. Użytkownik zobowiązany jest do pełnej współpracy w celu obrony przed roszczeniem, w zakresie w jakim będzie to zasadnie wymagane. Google zastrzega sobie prawo do podjęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli nad wszelką sprawą podlegającą odszkodowaniu przez Użytkownika.

9. KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY TRZECIE. Jeżeli Użytkownik udzieli dostępu do Konta Użytkownika lub jego części jakiejkolwiek osobie trzeciej lub będzie korzystał z Usługi do zbierania informacji w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej ("Osoba Trzecia"), niezależnie od tego, czy Użytkownik został upoważniony do tego przez Google lub jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, czy nie, zastosowanie będą miały postanowienia tego Artykułu 9.

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu jakiejkolwiek Osoby Trzeciej, Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że (a) Użytkownik jest w pełni upoważniony do podejmowania działań w imieniu takiej Osoby Trzeciej oraz do nakładania na taką osobę trzecią obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; (b) w stosunkach pomiędzy daną Osobą Trzecią a Użytkownikiem, taka Osoba trzecia posiada wszystkie prawa do Danych Klientów zapisanych na odpowiednim Koncie, oraz (c) Użytkownik nie ujawni Danych Klientów Osoby Trzeciej jakiejkolwiek osobie bez zgody Osoby Trzeciej.

Użytkownik zapewni, że każda taka Osoba Trzecia będzie przestrzegała postanowień niniejszej Umowy. Spółka Google oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji na rzecz bezpośrednio lub pośrednio Osób Trzecich. W odniesieniu do Osób Trzecich, Użytkownik dołoży wszelkich starań wymaganych do wyłączenia wszelkich oświadczeń lub gwarancji, które mogą dotyczyć Google lub jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego, Usługi, Oprogramowania lub Raportów, lub użycia któregokolwiek z nich. Użytkownik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności, zabezpiecza i chroni spółkę Google oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, na koszt Użytkownika, wobec wszelkich roszczeń, działań, postępowań i powództwa osób trzecich wniesionych przeciwko Google oraz jej członkom zarządu, członkom władz spółki, pracownikom, pośrednikom lub podmiotom stowarzyszonym, oraz z tytułu wszelkich powiązanych zobowiązań, odszkodowań, ugód, kar, grzywien, kosztów lub wydatków (łącznie z, między innymi, uzasadnionymi honorariami prawników oraz pozostałymi wydatkami postępowania) poniesionymi przez spółkę Google lub któregokolwiek z jej członków zarządu, członków władz spółki, pracowników, pośredników lub podmiotów stowarzyszonych, wynikających z lub związanych z (a) wszelkimi oświadczeniami i gwarancjami składanymi przez Użytkownika w zakresie kwestii związanych z Usługą, Oprogramowaniem lub Raportami dla Osób Trzecich; (b) wszelkimi roszczeniami wnoszonymi przez lub na rzecz Osób Trzecich i dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio korzystania przez Użytkownika z Usług, Oprogramowania lub Raportów; (c) naruszeniem przez Użytkownika zobowiązań zachowania poufności wobec Osób Trzecich; oraz (d) wszelkimi roszczeniami z tytułu działań lub zaniechań Osób Trzecich w zawiązku z Usługami, Oprogramowaniem lub Raportami.

10. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI. Informacje i usługi zawarte w lub udostępnione poprzez Usługi, łącznie z Raportami, mogą zawierać niezgodności lub błędy drukarskie. Zmiany są wprowadzane okresowo do niniejszej informacji. Spółka Google i/lub jej dostawcy mogą wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany do Usług lub Oprogramowania w każdym momencie, bez konieczności informowania o tym. Google nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Usługa będzie świadczona nieprzerwanie lub będzie wolna od błędów, że wady zostaną poprawione, lub że Usługa, Oprogramowanie lub wszelkie inne oprogramowanie na Serwerze nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych elementów. Google nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie z Usług lub Raportów będzie prawidłowe, rzetelne, terminowe lub w inny sposób wiarygodne. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, aby spółka Google oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, nie ponosiła odpowiedzialności za nieupoważniony dostęp do lub zmiany w Danych Klienta lub danych z witryny Użytkownika.

USŁUGA, OPROGRAMOWANIE ORAZ RAPORTY SĄ PRZEKAZYWANE "W STANIE W JAKIM SĄ", A SPÓŁKA GOOGLE I/LUB JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, W KTÓRYCH POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ W ICH ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZGŁOSZEŃ LUB OŚWIADCZEŃ WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO USŁUGI, OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI I RAPORTÓW, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI JAKOŚCI, WYKONANIA, NIENARUSZALNOŚCI, ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ ŻADNE GWARANCJE NIE POWSTANĄ W TRAKCIE TRANSAKCJI, WYKORZYSTYWANIA LUB OBROTU. GOOGLE NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA, OPROGRAMOWANIE LUB RAPORTY SPEŁNIĄ POTRZEBY UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, LUB ŻE ŚWIADCZENIE USŁUG BĘDZIE PROWADZONE W SPOSÓB NIEPRZERWANY. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWIĄ ISTOTNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ TWORZĄ PODSTAWĘ OKREŚLENIA CENY POBIERANEJ ZA PRZEDMIOTOWĄ USŁUGĘ. JAKO ŻE NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, POWYŻSZE ZRZECZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. SPÓŁKA GOOGLE ORAZ JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, W KTÓRYCH POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB WTÓRNE (ŁĄCZNIE Z, MIĘDZY INNYMI, UTRATĄ ZYSKÓW LUB UTRATĄ DANYCH ZEBRANYCH W RAMACH USŁUGI), LUB SZKODY PRZYPADKOWE, NIEZALEŻNIE CZY OPARTE NA ROSZCZENIU LUB POWÓDZTWIE O WYKONANIE UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIU, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYM DELIKCIE, NARUSZENIU WSZELKIEGO OBOWIĄZKU USTAWOWEGO, ODSZKODOWANIU LUB WKŁADZIE, LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI SPÓŁKA GOOGLE I/LUB JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, W KTÓRYCH POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. WYŁĄCZENIE ZAWARTE W NINIEJSZYM AKAPICIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD NIEPOWODZENIA WYŁĄCZNEGO ŚRODKA PRAWNEGO, O KTÓRYM MOWA W AKAPICIE PONIŻEJ. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, TAK WIĘC OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZNIE, O KTÓRYCH MOWA W TYM I POWYŻSZYM AKAPICIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Łączna, narosła odpowiedzialność Google (oraz jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby z tytułu straty lub szkód wynikająca z wszelkich roszczeń, żądań lub postępowań w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią nie przekroczy kwoty 500 USD.

12. POZIOMY USŁUG. Google nie gwarantuje, że Usługa będzie funkcjonowała w każdym momencie lub w trakcie każdego spowolnienia (1) spowodowanego awarią sieci szkieletowej, sieci lub serwerów internetu publicznego, (2) spowodowanego awarią sprzętu, systemów lub lokalnych usług dostępu po stronie Użytkownika, (3) z tytułu uprzednio zaplanowanego serwisu, lub (4) w związku ze zdarzeniami poza kontrolą Google (lub jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) jak strajki, zamieszki, powstania, pożary, powodzie, wybuchy, wojna, działania rządowe, akcje pracownicze, trzęsienia ziemi, katastrofy naturalne lub przerwy w dostawie usług internetowych na obszarze umiejscowienia lub współ-umiejscowienia serwerów Google (lub jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) lub Użytkownika. Nie gwarantujemy również za każdym razem pełnej rzetelności Raportów Użytkownika we wszystkich kwestiach.

13. INFORMACJA O PRAWIE WŁASNOŚCI. Spółka Google (oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego) jest właścicielem Usługi, w tym wszelkich kodów GATC, Oprogramowania Google Analytics oraz praw własności intelektualnej do Usługi. Wszelkie prawa do Oprogramowania Przetwarzającego, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie, niniejszym zastrzega się na rzecz Google oraz licencjodawców Google bez ograniczeń, łącznie z między innymi prawem spółki Google (oraz jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) do posiadania wyłącznego tytułu do Oprogramowania i Dokumentacji Google Analytics. Z zastrzeżeniem ogólności powyższego sformułowania Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących czynności (oraz nie zezwalać osobom trzecim na ich podejmowanie): (a) sublicencjonowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie Usługi poza zakresem udzielonej Licencji; (b) kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, przygotowywanie dzieł zależnych w drodze inżynierii wstecznej, dezasemblacji lub dekompilacji Oprogramowania Przetwarzającego lub w podejmowania innej próby ustalania kodu źródłowego lub tajemnic handlowych związanych z Usługą; (c) korzystanie ze znaków towarowych, usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub praw własności, które są związane z Usługą, bez wyraźnej zgody Google wyrażonej na piśmie; (d) rejestrowanie, podejmowanie próby rejestracji lub pomaganie osobie trzeciej w rejestracji jakichkolwiek znaków towarowych, usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub praw własności związanych z Google (oraz jej podmiotami zależnymi, w których posiada 100% kapitału zakładowego), w inny sposób niż w imieniu Google; (e) usuwanie, zasłanianie lub zmienianie informacji o prawach autorskich, znaków towarowych oraz innych informacji o prawie własności ukazujących się w ramach Usługi lub widniejących na poszczególnych elementach Usługi.

14. PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH USA. Jeśli Usługa jest pozyskiwana przez lub na rzecz Rządu Stanów Zjednoczonych USA lub przez wykonawcę lub podwykonawcę Rządu USA (na jakimkolwiek poziomie), zgodnie z 48 C.F.R. 227.7202-4 (w zakresie Departamentu Obrony (DO)) oraz 48 C.F.R. 2.101 and 12.212 (w zakresie innym niż dotyczące DO), prawa Rządu do Oprogramowania, łącznie z jego prawami do modyfikacji, powielania, zwolnienia, wykonania, wyświetlenia lub ujawnienia Oprogramowania lub Dokumentacji, we wszelkich kwestiach podlega pod prawa licencji komercyjnej oraz ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie.

15. OKRES OBOWIĄZYWANIA i ROZWIĄZANIE UMOWY. Każda strona Umowy może rozwiązać Umowę w każdym momencie i z jakiegokolwiek powodu.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Google zaprzestanie świadczenia Usługi, a Użytkownik skasuje wszystkie kopie kodu GATC Google Analytics ze wszystkich Stron, oraz poświadczy Google wykonanie tego na pismie w przeciągu trzech (3) dni roboczych od przedmiotowego rozwiązania. W przypadku rozwiązania, (a) Użytkownikowi nie będzie przysługiwał jakikolwiek zwrot opłat za użytkowanie lub pozostałych; i b) jakiekolwiek (i) pozostające do zapłaty saldo za Usługę wykonaną do dnia rozwiązania Umowy oraz (ii) inne nieuregulowane zobowiązania płatnicze za pozostały okres obowiązywania Umowy staną się bezzwłocznie i w pełni wymagalne i płatne; i (c) dane pochodzące z archiwalnych raportów Użytkownika przestaną być dla niego dostępne, chyba że Użytkownik, jako składnik rozwiązania, zawrze umowę nabycia lub świadczenia usług profesjonalnych w sprawie wymiany i przekazywania danych tego typu.

16. MODYFIKACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA I INNYCH ZASAD. Google zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji w każdym czasie warunków zawartych w niniejszej Umowie lub innych zasad, którym podlega Usługa, poprzez opublikowanie nowej umowy na stronie znajdującej się pod adresem www.google.com/intl/pl/analytics (lub pod innym adresem URL wyznaczonym przez Google w tym celu w danym czasie). Użytkownik jest zobowiązany do regularnego przeglądania przedmiotowych przepisów. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy są wiążące, jeśli (i) zostały wykonane na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Google, (ii) Użytkownik zaakceptował zaktualizowane warunki online, lub (iii) Użytkownik kontynuował korzystanie z Usług po tym jak Google opublikował aktualizację Umowy lub wszelkich zasad o Usłudze.

17. POSTANOWIENIA RÓŻNE; PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA SĄDU. Spółka Google będzie zwolniona z wykonywania wynikającego z niniejszej Umowy w zakresie, w którym wykonanie jest niemożliwe, opóźnione lub utrudnione z przyczyn leżących poza jej zasadną kontrolą. Niniejsza Umowa (łącznie z wszelkimi zmianami uzgodnionymi przez strony na piśmie) stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w jej zakresie i zastępuje wszelkie poprzednie umowy i oświadczenia pomiędzy Stronami. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się być z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie zmienione w zakresie wymaganym do jego wykonania, w maksymalnym możliwym zakresie mającym wpływ na intencje stron, natomiast pozostała część Umowy pozostanie w mocy. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim będzie interpretowana, bez uwzględnienia uregulowań dotyczących kolizji przepisów prawnych. W przypadku jakichkolwiek konfliktów pomiędzy przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz regulacjami prawa zagranicznego oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz regulacjami prawa stanu Kalifornia, zastosowanie będą miały przepisy ustawowe i wykonawcze oraz regulacje prawa stanu Kalifornia. Strony zgadzają poddać się wyłącznej i właściwej jurysdykcji sądów okręgu Stanta Clara, w stanie Kalifornia. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Jednolita Ustawa o Transakcjach z Zakresu Informatyki nie mają zastosowania do niniejszej Umowy. Oprogramowanie podlega kontroli przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych i nie może być eksportowane lub wykorzystywane przez państwa lub jednostki obłożone embargiem. Zawiadomienia należy przesyłać do Google na adres: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043 , USA , z kopią adresowaną do Wydziału Prawnego, pocztą priorytetową lub lotniczą lub ekspresowymi usługami kurierskimi. Uznaje się je za doręczone za potwierdzeniem odbioru. Uchylenie wszelkiego niedotrzymania postanowień nie stanowi uchylenia jakiegokolwiek późniejszego niedotrzymania. Użytkownik nie dokona cesji ani w inny sposób nie przeniesie praw wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Google, a każda taka próba jest nieważna. Relacje pomiędzy Google i Użytkownikiem nie stanowią relacji spółki cywilnej, a są relacją niezależnych wykonawców. Niniejsza Umowa obowiązuje i została zawarta w celu ochrony interesów odpowiednich następców i cesjonariuszy Stron niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy będą obowiązywały postanowienia następujących Artykułów: 1, 4, 5, 6 (z wyłączeniem dwóch ostatnich zdań), 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 i 17.